SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU KARLA ČAPKA V DOBŘÍŠI z.s.

zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L,
vložka 4224, IČ: 47067 098, sídlem Školní 1530, 263 01 Dobříš


Sdružení rodičů při Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši z. s. je dobrovolným a nezávislým svazkem rodičů Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, na základě společného zájmu o kvalitní výuku a výchovu studentů na škole a o další činnosti s tím související. Za své nejbližší partnery spolek považuje vedení školy, pedagogický sbor, studentskou radu.

Stanovy spolku (PDF)

Poslání spolku

Posláním spolku je aktivní podpora školy při vytváření optimálních podmínek pro dosahování co nejlepší úrovně všeobecného vzdělání a výchovy studentů školy, tedy všestranného a vyváženého rozvoje osobnosti studentů a jejich přípravy k plnohodnotnému uplatnění v životě.

Rada rodičů

Rada rodičů je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří shromáždění delegátů. Delegáti jsou volení zástupci členů SRGD z řad rodičů žáků každé školní třídy gymnázia a zastupují zájmy členů spolku. Rada rodičů projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí a odvolává volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Roční členský příspěvek

Roční příspěvek do fondu SRGD činí 500 Kč za každého zákonného zástupce příslušného žáka školy.

Způsob bezhotovostní platby na příslušný školní rok naleznete na stránce níže v části Zápisy a dalších soubory.

Hospodaření spolku

Finanční prostředky SRGD plynou zejména z členských příspěvků a sponzorských darů. Na počátku každého školního roku rada rodičů projednává a schvaluje hospodářský plán spolku. Finanční prostředky uvolňuje rada rodičů dle schváleného plánu. Rada rodičů vede řádně evidenci příjmů a výdajů a archivuje účetní doklady.

Použití finančních prostředků

Díky pravidelným finančním příspěvků, které každoročně hradí rodiče žáků školy do fondu SRGD, je možné podporovat školu v oblasti zkvalitňování materiálně-technických podmínek odborné výuky studentů, ale i v pořádání společenských a kulturních akcí. Značná část prostředků v oblasti materiální podpory školy je využívána na obnovu a rozšíření jejího účelného vybavení, které slouží všem studentům. SRGD rovněž přispívá studentům na různé společenské, kulturní či sportovní aktivity, reprezentující školu na veřejnosti.

Zápisy a další soubory

Kontaktní a fakturační údaje

Sdružení rodičů při Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši z.s.
Školní 1530
263 01 Dobříš
e-mail: rada.rodicu@gymkc.cz
číslo účtu (Česká spořitelna): 522793319/0800
IČ: 47067098