Stanovy školního sportovního klubu GYMKČ

I.

1. Sportovní klub Gymnázia Karla Čapka v Dobříši (dále jen SK) je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK se dobrovolně sdružují oddíly a odbory, které jsou organizačními jednotkami SK.

2. SK byl založen 24. 10. 2005 pod názvem

Sportovní klub Gymnázia Karla Čapka

3. Sídlem SK je
Školní 1530
263 80 Dobříš, okres Příbram

II.

1. Základním posláním sportovního klubu SK Gymnázia Karla Čapka je:

III. Orgány sportovního klubu

1. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů a odborů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá nejméně jedna třetina členů SK, popřípadě výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

2. Valná hromada zejména:

3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

4. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

5. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

6. Výkonný výbor zejména:

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

7. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

IV. Společné zásady členství

1. Členem SK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů nebo odborů. O přijetí za člena rozhoduje na návrh oddílu nebo odboru výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V. Majetek SK a hospodaření

1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:

2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.

3. Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými předpisy.

4. Hospodaření s majetkem SK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodařením s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku SK a ostatního majetku.

5. Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti nebo jiného podniku. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů (odborů) a organizací.

6. Jménem SK vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru a tajemník SK.

VI.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

V Dobříši dne 21. 10. 2005

-mee-