Novinky


Akademie 2021

28. 12.

Videa z letošní akademie byla na youtube skryta a jsou k dispozici po přihlášení ke stránkám školy ve videoarchivu.  Hlasování o nejlepším videu bylo ukončeno.

Ve videoarchivu naleznete nově zařazena videa tříd z Akademie 2018.


Ředitelské volno

14. 12.

Ředitel školy vyhlašuje ve dnech 20. – 22. 12. 2021 v souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004, v platném znění, ředitelské volno z důvodů organizačních. Ve dnech 20. a 21. 12. 2021 proběhnou on-line konzultace mezi vyučujícími a žáky v jednotlivých vyučovaných předmětech, resp. učitelé mohou v těchto dnech zadat žákům prostřednictvím Google Classroom nebo jiné platformy úkoly. Učitelé tělesné výchovy umožní zájemcům z řad žáků školy ve dnech 20. a 21. 12. účast na bruslení na zimním stadionu v Dobříši (v době od 10.00 do 12.00 hodin, sraz zájemců na místě).

Žákům doporučujeme odhlásit si příští týden obědy. Obědy pro strávníky z gymnázia budou vydávány v obvyklém čase, tj. v jídelnách ZŠ 13.35–13.50; výdejna SOU Hluboš 12.40–12.50. Jídelna 1. ZŠ ve středu 22. 12. nevaří.

Budova školy bude pro žáky přístupná do 21. 12.


Škola umožní 3. ledna 2022 dobrovolné otestování i žákům, kteří nemají povinnost být testováni (typicky z důvodu očkování či prodělání nemoci). V případě zájmu o dobrovolné otestování předloží na místě nezletilý žák souhlas zákonných zástupců ("Souhlasím s otestováním mého dítěte. podpis"), zletilý žák o toto otestování může požádat osobně. Případné otestování všech žáků je v zájmu zdárného průběhu prezenční výuky.


Den otevřených dveří PŘESUNUT NA LEDEN

6. 12.

Uvažujete o studiu na naší škole? Rádi vás přivítáme v úterý 25. ledna 2022 na dni otevřených dveří. S ohledem na aktuální pandemickou situaci jsme akci přesunuli na konec prvního pololetí. Budova školy bude pro návštěvníky otevřena od 16 do 19 hodin. V každou celou hodinu vás seznámíme s organizací a průběhem gymnaziálního studia, zodpovíme vaše otázky a následně umožníme prohlídku školy včetně komentované návštěvy odborných učeben a laboratoří.

Ředitel školy již zveřejnil jednotná kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů. Pro další informace doporučujeme prostudovat stránku přijímací řízení.


Vánoční krabice od bot 2021

24. 11.

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,
naše škola se jako tradičně stává sběrným místem pro krabice od bot. Jedná se o vánoční akci, kdy se krabice (od bot či obdobné velikosti) naplní dárky, vánočně zabalí a tyto pak putují za dětmi ze sociálně slabých rodin nebo do dětských domovů, azylových domů apod.

Krabice od bot

Sběr dárků bude na Gymnáziu Karla Čapka probíhat do 3. prosince.

Akce je samozřejmě dobrovolná a záleží jen na studentech a na rodinách, zda se chcete či můžete zapojit. Předem děkuji za spolupráci. Mgr. Šárka Musilová


Testování žáků

20. 11.

Na základě mimořádného opatření MZ probíhá každé pondělí preventivní testování žáků na COVID-19. Antigenní test nepodstupují žáci, kteří doloží platné očkování, prodělání nemoci či test ze zdravotnického zařízení (dle aktuálních pravidel). Skutečnosti uvedené v předchozím odstavci musí být doloženy oficiálním certifikátem (ocko.uzis.cz) v listinné či elektronické podobě (PDF, aplikace TEČKA). 

Dle aktuálně platných opatření je v případě pozitivního výsledku žák ve škole izolován a po domluvě se zákonnými zástupci odchází ze školy. Do zjištění výsledku PCR testu pozitivního žáka nejsou v dané třídě přijímána žádná karanténní opatření. 

Pokud žák nebude  přítomen  na  testování  na  začátku  vyučování, dostaví se neprodleně po příchodu do školy do sekretariátu (1. patro). Na místě si provede test pod dohledem pověřené osoby.


Třídní schůzky

2. 11.

Třídní schůzky proběhnou 18. listopadu 2021 převážně on-line. Příslušní třídní učitelé pozvou rodiče na schůzky prostřednictvím e-mailu.


Cena Františka Hrubína za rok 2021

16. 10.

Cena Fr HrubínaZa přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové a starosty Dobříše Ing. Pavla Svobody bude ve čtvrtek 21. října v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši slavnostně předána Cena Františka Hrubína za rok 2021. Ukázky z tvorby Fr. Hrubína přednesou žáci našeho gymnázia. Programem provede předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů Lubomír Brožek.

Pozvánka na akci


Aplikace Bakaláři AKTUALIZOVÁNA

6. 10.

Lets encryptVýrobce systému Bakaláři vydal novou verzi Android aplikace (dostupné v Google Play). Dle výrobce byly odstraněny problémy s přihlášením na telefonech se systémem Android verzí nižších než 7.1.1. Doporučujeme provést odinstalování stávající aplikace a nainstalování aktuální verze Bakaláři OnLine.


Ředitelské volno

22. 9.

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje na 
pondělí 27. září ředitelské volno pro žáky školy. 


Termíny, podmínky

21. 9.

Na webu školy jsou (nově) zveřejněny termíny a podrobnější informace k:

 • maturitním zkouškám – termíny společné i profilové části, podmínky a pravidla, témata, seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL , formuláře přihlášek atd.; naleznete jako samostatnou stránku v menu Studium > Maturitní zkouška
 • malé maturitě – předměty, termíny; odkaz na dokument na stránce Studium > Dokumenty
 • dnu otevřených dveří – uspořádáme 7. prosince 2021; Pro uchazeče > Den otevřených dveří
 • jednotné přijímací zkoušce – termíny pro odevzdání přihlášek i termíny zkoušek; Pro uchazeče > Přijímací řízení

Provoz školy od 13.9.

17. 9.
 • Každá osoba je povinna mít ve společných prostorech školy zakryty dýchací cesty – tj. nasazen respirátor min třídy FFP2. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku.  Ochrana dýchacích cest smí být odložena během výuky či během konzumace. 

 • Školní jídelny 
  • SOU Hluboš – Lipky (maturitní ročníky): výdej obědů pro naše žáky mezi 12.40 a 13.00
  • 1. ZŠ (nižší G) a 2. ZŠ (vyšší G): výdej obědů pro žáky naší školy vždy mezi 13.35 - 14.00

Protiepidemiologická opatření

27. 8.

V souvislosti se šířením SARS-CoV-2 byla nastavena následující pravidla platná do 10. 9.:


Každá osoba je povinna mít ve společných prostorech školy zakryty dýchací cesty – tj. nasazen respirátor min třídy FFP2. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku. 

Ochranu dýchacích cest smí odložit:
1. osoba testovaná/očkovaná/či po prodělaném onemocnění COVID-19 při splnění podmínek uvedených níže, a to během výuky
2. osoba konzumující (doporučuje se dodržet rozestup od ostatních minimálně 1,5 metru).


Ve středu 1., pondělí 6. a čtvrtek 9. září proběhne antigenní testování žáků na přítomnost C-19. Škola použije AG testy GENRUI. Výuka v dané dny bude zahájena v 8.00 dle rozvrhu (s přihlédnutím k suplování).

Žák není testován, pokud se prokáže:
a) ukončeným očkováním; tj. uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
b) proděláním C-19; tj. předloží potvrzení o pozitivním výsledku testu ne starším 180 dnů (a zároveň uplynula doba izolace), nebo 
c) negativním výsledkem testu provedeného v odběrovém místě, a to PCR testem ne starším 7 dnů, či antigenním testem ne starším 72 hodin.

Skutečnosti uvedené v bodech a) b) c) musí být doloženy oficiálním certifikátem (ocko.uzis.cz) v listinné či elektronické podobě (PDF, aplikace TEČKA). Žák je doloží ve škole během kontroly docházky před zahájením antigenního testování. Oficiální certifikáty obsahují QR kód, který lze ověřit pomocí aplikace ministerstva zdravotnictví.

Prokázání se očkováním či proděláním nemoci (pokud neuplyne po nemoci lhůta 180 dnů) bude požadováno po žákovi pouze jednou. Další dokladování dle a) či b) v následujících termínech testování není nutné.

Osoby netestované ani neprokazující se žádnou z možností a) b) c) musí mít během celého pobytu ve škole zakryty dýchací cesty a plnit další nařízení plynoucí z opatření ministerstva zdravotnictví.


Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žák se po příchodu do budovy neprodleně dostaví do sekretariátu. 
- sexta a septima budou testovány 2. září 1. vyučovací hodinu; v následujících termínech již dle běžného schématu
- 1. ročník a prima před odjezdem na adaptační kurz 6. 9. absolvují test ve škole; 9. 9. se testují v ubytovacím zařízení na adaptačním kurzu
- 3. ročník bude testován 6. a 9. září v místě ubytování (na ekokurzu) 

zdroj: Mimořádné opatření MZČR, čj.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN


Prima 2021/22

25. 7.

Schůzka pro zákonné zástupce žáků přijatých do primy se uskuteční 26. srpna od 18 hodin. Další informace pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce: Studium > Dokumenty > První ročníky


Poslední týden vyučování

23. 6.

Třídy se sejdou v pondělí 28. června v 7.50 (VII v 8.50) na poslední testování C-19 tohoto školního roku – učebny a vyučující dle rozvrhu

Třídy nižšího gymnázia po otestování odchází s vyučujícími na sportoviště před školou => sportovní dopoledne. Dohled provádí příslušní vyučující viz suplování, turnaj organizují vyučující TEV. 

Ve třídách vyššího gymnázia probíhá výuka dle rozvrhu s přihlédnutím k suplování první 4 vyučovací hodiny. O velké přestávce 9.40 – 10.00 se uskuteční ve foyer v prvním patře burza učebnic. Pátou vyučovací hodinu zahájí třídy v učebnách a společně odchází s příslušným vyučujícím na sportoviště před školou. Od 12.00 proběhne oficiální vyhlášení GYMKC výzvy. Po vyhlášení vyučování končí, následuje od 13.00 klasifikační pedagogická rada.

V úterý drtivá většina tříd absolvuje výlet či exkurzi – organizují a informace podají třídní učitelé.

Slavnostní předání ročníkových vysvědčení proběhne ve středu 30. června.

Žáci si během posledního týdne vyklidí školní skříňku. Klíčky neodevzdávají. Kontrolu ve spolupráci s třídními provede školník. Během prázdnin budou skříňky vyčištěny, všechen případný obsah bude zlikvidován.


Druhé kolo přijímacího řízení

17. 6.

Ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení studijního oboru 79-41-K/41 (do 1. ročníku). Přihlášky je možno doručit do 23. června 2021 12.00. Kritéria, podmínky a další podrobnosti naleznete v oficiálním dokumentu s vyhlášením.

Počet přijímaných žáků: 1.


Prezenční výuka

7. 6.

Všechny osoby mají v budově školy povinnost použít respirátor minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobnou ochranu úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku. Tato povinnost neplatí během výuky

Podmínky prezenční výuky:

 • žáci se podrobí testu na přítomnost C19 (či doloží negativitu jiným způsobem)
  • testování každé pondělí od 7.50 v učebně dle běžného rozvrhu (s přihlédnutím k suplování)
  • v případě pozdního příchodu v pondělí (nebo prvního příchodu na vyučování v daném týdnu jiný den než pondělí) se žák ihned po příchodu do budovy školy hlásí na sekretariátu; na výuku odchází po otestování (či doložení negativity předepsaným způsobem)
 • zákonní zástupci mají aktivovánu v Bakalářích možnost generování čestného prohlášení o testu na Covid-19; škola není oprávněna vydávat potvrzení o provedených testech
 • v obou jídelnách základních škol je strava žákům gymnázia vydávána denně po 13.35!

Přijímací řízení do primy a 1. ročníku

14. 5.

2. a 3. června proběhl náhradní termín přijímacího řízení do obou oborů. Právě pro tyto uchazeče jsou "blokována" místa v budoucích prvních ročnících. Po vypořádání náhradních termínů mohou být tito uchazeči náhradního termínu přijati (pokud splní hranici přijetí z řádného termínu), nebo budou volná místa postoupena uchazečům řádného termínu s již podaným odvoláním.

V osmiletém studiu škola nevypíše druhé kolo přijímacího řízení, ve čtyřletém studiu vypsání druhého kola nelze vyloučit (sledujte web školy; pokud se plánujete případného druhého kola zúčastnit, můžete předat své kontaktní údaje sekretariátu: sekretarka@gymkc.cz a v případě vypsání se Vám ozveme).

Další informace pro uchazeče naleznete na stránce přijímací řízení, dokumenty pro již přijaté žáky na stránce Studium > Dokumenty.


Provoz školy v květnu

11. 5.

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia: 

  10. 5. – 16. 5.  17. 5. – 23. 5. od 24. 5.*
prezenční výuka (ve škole) I – rozvrh
II – rozvrh

I II III IV
rozvrh viz Bakaláři

I II III IV
1. 2. 3. V VI VII
příchod pondělí a čtvrtek
v 7.30 – 7.45
=> testování
jen v pondělí od 7.50 testování 
ve třídách dle rozvrhu
testování
distanční výuka (on-line)

III IV V VI VII VIII
1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. V VI VII nikdo
skupinové konzultace VIII 4.   + ohrožení ohrožení
PO až ST VIII a 4.
nikdo

aktualizováno 12. 5.  22.00; * předpoklad dle informací vlády

Všechny osoby mají v budově školy povinnost použít respirátor minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobnou ochranu úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku.

Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 10 – 14 hod nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.

Prezenční výuka (rozpis týdnů viz tabulka výše)

 • žáci se podrobí testu na přítomnost C19 (či doloží negativitu jiným způsobem)
  • testování každé pondělí od 7.50 v učebně dle rozvrhu
  • v případě pozdního příchodu v pondělí (nebo prvního příchodu na vyučování v daném týdnu jiný den než pondělí) se žák ihned po příchodu do budovy školy hlásí na sekretariátu; na výuku odchází po otestování (či doložení negativity předepsaným způsobem)
 • do 14.5. jsou během prezenční výuky zkráceny přestávky po 3. a všech dalších vyučovacích hodinách, 6. vyučovací hodina trvá 30 min: 6. hod 12.30 – 13.00 
 • od 17. 5. výuka dle obvyklého rozvrhu přestávek/hodin
 • dle opatření MZČR (bod I/11c) probíhá výuka tělesné výchovy venku bez omezení
 • zákonní zástupci mají aktivovánu v Bakalářích možnost generování čestného prohlášení o testu na Covid-19. Škola není oprávněna vydávat potvrzení o provedených testech.

Skupinové konzultace

probíhají pro žáky posledních ročníků a žáky vyššího G ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků. Tyto konzultace se mohou konat v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině. Na konzultace zve příslušný vyučující, žáci mají povinnost podrobit se testu na přítomnost C19

Distanční výuka

všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k suplování).  V daném rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky převážně prostřednictvím Google kalendáře.

Jídelny

Odběr hlavního jídla v jídelně 1. ZŠ

 • všichni žáci s inkasem mají obědy přihlášeny; žáci s úhradou si musí obědy přihlásit => více na webu 1. ZŠ
 • do 14.5.: stravování v jídelně – 13.05 až 13.20, s doprovodem vyučujícího GYMKC
 • od 17.5.:  stravování v jídelně – po 13.35

Odběr hlavního jídla v jídelně 2. ZŠ pro žáky na distanční výuce je možný pouze do přinesených jídlonosičů – 13.35 až 14.00

Výdejna SOU Hluboš – Lipky vydává obědy našim žákům každý den od 12.40 – 13.00  => přihlášení na webu


Náhradní termín JPZ

10. 5.

Dle Dodatku k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal (přijímací řízení do 1. ročníku), může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Zkoušky v náhradním temínu se konají pro všechny obory 2. června 2021 (1. termín) a 3. června 2021 (2. termín).

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávaní ve střední škole po konaní přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Jednotná přijímací zkouška

16. 4.

Vstup do budovy školy na jednotnou přijímací zkoušku bude umožněn pouze uchazečům bez příznaků onemocnění COVID-19 a s negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2. Tento test nesmí být starší 7 dnů a povinnost jej uchazeči provést má jeho stávající ZŠ. Podrobnější info i o testování uvádíme na stránce přijímací řízení.

Vstup do budovy bude umožněn uchazečům v 8.10.  Předpokládaný konec: 12.35 (PUP později).

Během celého pobytu v budově školy i v průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.


Běhání, voda, charita...

31. 3.

AKTUÁLNĚ: Kapacita přednášky byla bohužel omezena na 100 účastníků. Omlouváme se, pokud jste se nedostali. Z povídání je k dispozici záznam (dostupné po přihlášení).


Povídání o tom, jak souvisí běhání a nedostatek vody v Africe, nás čeká v úterý 6. dubna od 11.45. Náš úspěšný absolvent David Chrištof se například zúčastnil běhu kolem světa Blue Planet Run. 21 světových běžců včetně Davida během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhlo 16 zemí, aby upozornilo na světový problém s pitnou vodou. Srdečně zveme všechny zájemce na meet: https://meet.google.com/igf-kgxg-bjw (pro účast je třeba být přihlášen ke školnímu účtu).


Přijímací řízení

14. 2.

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány nejpozději 1. března 2021. Přihlášky mohou být odeslány poštou, datovou schránkou (fyzické osoby) či předány osobně v kanceláři školy: pondělí až pátek od 9 do 15 hodin. Pokud Vám termín nevyhovuje domluvte si jiný termín:  sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618. 

V tomto roce byl prodloužen čas konání jednotné přijímací zkoušky:  český jazyk a literatura trvá 70 minut, matematika trvá 85 minut.

Pokyny k přijímacímu řízení - viz dokument PDF. Další informace na stránce přijímací řízení.


Veřejná zakázka

4. 2.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vyhlašuje veřejnou zakázku na nákup ICT a projekční techniky. Další informace na profilu zadavatele.


Změna rozvrhu distanční výuky

15. 1.

Od pondělí 18. ledna je vydán nový rozvrh distanční výuky. Naleznete jej zde na webu i v Bakalářích. U většiny tříd došlo k rozšíření hodin cizího jazyka, v části tříd v přeuspořádání hodin určených k online výuce (meet). Na hodiny DisV pozvou vyučující žáky obvyklým způsobem. Připomínáme, že i v hodinách označených SamS může probíhat on-line výuka daného předmětu (dle pokynů příslušného vyučujícího).